Úvod O MŠ Zápis do MŠ Pro rodiče Stravování Úřední deska Fotogalerie Kontakty Evropské projekty GDPR

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 Ukrajina - termín zápisů do mateřské školy pro školní rok 2023/24 Seznam přijatých dětí do MŠ Informace ke ZÁPISU DO Mateřské školy v ČR, pro uprchlíky z Ukrajiny

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

v letošním roce budete moci své děti přihlašovat do mateřských škol přes webový portál Statutárního města Liberec.

Informace k přijímacímu řízení do mateřských škol v Liberci získáte na:


https://zapisyms.liberec.cz/.


Pro děti narozené do 31. 8. 2019 je předškolní vzdělávání povinné

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou pokračovat i po 1. září 2024, absolvovat zápis nemusí.


Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025:

 

Vydávání žádostí proběhne, prostřednictvím výše uvedeného portálu, v období od 15. dubna - 08. května 2024.

Informace v portálu Vás provedou vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.


V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu,  rádi Vám poradíme a pomůžeme.

Termín pro pomoc s administrací žádosti byl stanoven na: 7. 5. 2024, mezi 8 - 12.00 hod.   

Prosíme, doneste si s sebou tyto dokumenty:

Přesný čas vyzvednutí si dohodne zákonný zástupce s vedením školy, předem  na tel: 604 251 821, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. 

 

Prosíme zákonné zástupce, aby dodržovali pokyny stanovené mateřskou školou a vždy si dohodli konkrétní dobu návštěvy.


Příjem vyplněných žádostí v mateřských školách (ZÁPIS) proběhne dne 09. 5. 2024

Do všech zvolených mateřských škol 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby: 

        1. osobní podání: v ředitelně školy  dne 09. 05.  2024 od 8. 00 – 12. 00 a 12.30 - 16. 00 hod. tak, aby                        nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

        2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami                          kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o                      přijetí), odeslat na ms02.lbc@volny.cz,                          v termínu 09. 05. 2024

       3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou tak, aby zásilku podávající obdržel na                   poště doklad o tom, že byla zásilka doručena správnímu orgánu (mateřské škole) na adresu: MŠ „Rolnička“,                   Liberec, Truhlářská 340/7, 460 01 Liberec 2. (podání tvz. „na dodejku“). O přijetí přihlášky pro přijetí žádosti             rozhoduje razítko dne podání u poskytovatele poštovních služeb, datum podání na poště nejdéle 09. 05.                   2024

       4.  do schránky školy ve dne 09. 05. 2024,  mezi 7. 00 – 16. 00 hod. Poštovní schránka je umístěna vpravo od                    vstupních dveří školy. Pokud zákonný zástupce zvolí tuto možnost, bude školou prostřednictvím e-mailu (je                    nutné   ho uvést v přihlášce k předškolnímu vzdělávání) informován o přijetí žádosti. Pokud zákonný zástupce                 potvrzovací e-mail neobdrží nejdéle ve dni následujícím po vhození do schránky školy je nutné školu o této                      skutečnosti neprodleně informovat a domluvit se na dalším postupu, tento postup je školou považován za                        specifický úkon  a není v souladu s postupem dle správního řádu. Tuto možnost považujeme za krajní řešení                   podání žádosti, doporučujeme spíše využití možnosti osobního podání žádosti dne 09. 05. 2024. (viz bod.                1)

        5. do datové schránky školy: ftgkyi2, dne 09. 05. 2024, do 16. 00 hod. 

 

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 2 až 5), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí i originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování (tato povinnost se netýká dětí, které budou plnit  povinné předškolní vzdělávání, to znamená že dovrší v následujícím školním roce tedy od 01.09.2024 do 31.08.2025 - 6 let a v následujícím školním roce  nastupují do ZŠ (bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou mít odklad školní docházky)) a  také kopii rodného listu dítěte. V tomto případě Vám potvrdíme přijetí žádosti e-mailem.

 

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

Do každé zvolené mateřské školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Odevzdávejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem uvedeným v pravém horním rohu žádosti. 

 

Osobní zápis do naší mateřské školy proběhne ve čtvrtek  09. 05. 2024, od 8. 00 - 12. 00 a od 12. 30 - 16.00 hod. 

V tento den budeme od rodičů, v ředitelně školy, osobně přijímat přihlášky vytištěné ze systému Statutárního města Liberec. U zápisu je třeba ověřit údaje o dítěti, doneste si s sebou výše uvedené dokumenty.

U zápisu není nutná účast dítěte.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů, po tuto dobu bude správní řízení přerušeno. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, bude správní řízení, usnesením, zastaveno.

 

Vyhodnocování žádostí:

 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne:

17. 5. 2024 od 8.00 do 10.00 hodin v budově mateřské školy, kancelář ředitelky


Těšíme se na setkání s Vámi v naší mateřské škole. Usmívající se

 

vyvěšeno dne: 15. 3. 2024, 13:42

 

 Připojené dokumenty

Směrnice pro přijímání dětí do MŠ, Kritéria pro školní rok 2

copyright © MŠ Rolnička 2016