Úvod O MŠ Zápis do MŠ Pro rodiče Stravování Úřední deska Fotogalerie Kontakty Evropské projekty GDPR

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 Kritéria k přijímání do MŠ pro školní rok 2020/2021 Seznam přijatých dětí pro školní rok 2019/2020 Potvrzení o očkování - žádost o dodržení postupu Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

Kritéria k přijímání do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

 

Počet volných míst v mateřské škole pro školní rok 2020/2021:      9 míst

Zápis do mateřské školy (osobní přijímání žádostí v mateřské škole):   12. května 2020 (blíže v záložce Zápis do mateřské školy)

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec (včetně MO Vratislavice nad Nisou) předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

 

Věková skupina

Předškolák – 6letý (do 31. 8. 2020)

480

Předškolák – 5letý (do 31. 8. 2020)

460

Dítě 4leté (do 31. 8. 2020)

440

Dítě 3leté (do 31. 8. 2020)

400

Dítě 3leté (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020)

350

Dítě 2leté (do 31. 8. 2020)

0

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2020 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Věk dítěte se posuzuje u čtyřletých až 6 letých a u dvouletých k 31. 8. 2020, u tříletých se posuzuje k 31. 12. 2020. Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší. (Např. děti narozené do 31. 8. 2016 jsou posuzovány jako čtyřleté).

Den narození 

za každý den v roce

0,02

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze dosáhnout maximálně 365 * 0,02 = 7,3 bodů (např. dítě dosáhlo věku čtyř let v letošním roce dne 20. 4. = od tohoto data do 31. 8. 2020 je 134 dnů. Každý den je hodnocen 0,02 bodu, celkem získá dítě 134 * 0,02 = 2,68 bodů.).

Příklad:
Dítě narozené 20. 4. 2015 - v rozhodné době bude dítěti 4 roky a 134 dní
Celkem toto dítě získá za věk: 440 + 2,68 = 442,68 bodů

 

Pobyt dítěte

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené MŠ *) 

300

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který není spádovým obvodem zvolené MŠ

100

Trvalý pobyt mimo město Liberec 

0

 

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

 *)Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1 (území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)
    Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2 (území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)

Sourozenec dítěte

Sourozenec již navštěvuje školu, kam podáváte žádost a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2020

10

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat zejména převzetí dítěte do pěstounské péče a podobně.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií.

 

 

 

 

 
copyright © MŠ Rolnička 2016