Úvod O MŠ Zápis do MŠ Pro rodiče Stravování Úřední deska Fotogalerie Kontakty Evropské projekty GDPR

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 Potvrzení o očkování - žádost o dodržení postupu Seznam přijatých dětí od školního roku 2021/2022

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v letošním roce budete moci své děti  moci přihlašovat do mateřských škol přes webový portál Statutárního města Liberec.

Informace k přijímacímu řízení do mateřských škol v Liberci získáte na:


https://zapisyms.liberec.cz/.


Pro děti narozené do 31. 8. 2016 je předškolní vzdělávání povinné

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou pokračovat i po 1. září 2021, absolvovat zápis nemusí.


Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022:

 

Vydávání žádostí proběhne, prostřednictvím výše uvedeného portálu, v období od 19. dubna - 10. května 2021.

Portál Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.


V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu,  rádi Vám poradíme a pomůžeme.

Termín pro pomoc s administrací žádosti byl stanoven na: 5. 5. - 6. 5. 2021, mezi 8 - 12.00 hod. a mezi 12. 30 - 16.00 hod. 

Prosíme, doneste si s sebou tyto dokumenty:

Přesný čas vyzvednutí si dohodne zákonný zástupce s vedením školy, předem  na tel: 604 251 821, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. 

 

Vzhledem k mimořádné situci prosíme zákonné zástupce, aby dodržovali pokyny stanovené mateřskou školou a vždy si dohodli konkrétní dobu návštěvy.


Sběr vyplněných žádostí v mateřských školách (ZÁPIS) proběhne dne 11. května 2021

Do všech zvolených mateřských škol 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

  1. 1. do datové schránky školy : ftgkyi2,
  2. 2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí), odeslat na ms02.lbc@volny.cz
  3. 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou tak, aby zásilku podávající obdržel na poště doklad o tom, že byla zásilka doručena správnímu orgánu (mateřské škole) na adresu: MŠ „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, 460 01 Liberec 2. (podání tvz. „na dodejku“). O přijetí přihlášky pro přijetí žádosti rozhoduje razítko dne podání u poskytovatele poštovních služeb, datum podání na poště nejdéle 11. 5. 2021,
  4. 4.do schránky školy dne  11. 5. 2021,  mezi 7. 00 – 16. 00 hod. Poštovní schránka je umístěna vpravo od vstupních dveří školy. Pokud zákonný zástupce zvolí tuto možnost, bude školou prostřednictvím e-mailu (je nutné ho uvést v přihlášce k předškolnímu vzdělávání) informován o přijetí žádosti. Pokud zákonný zástupce potvrzovací e-mail neobdrží nejdéle ve dni následujícím po vhození do schránky školy je nutné školu o této skutečnosti neprodleně informovat a domluvit se na dalším postupu, tento postup je školou považován za specifický úkon vzhledem k aktuální situaci (nouzový stav) a není v souladu s postupem dle správního řádu. Tuto možnost považujeme za krajní řešení podání žádosti, doporučujeme spíše využití možnosti osobního podání žádosti dne 11. 5. 2021 mezi 8. 00 – 12. 00 a 12.30 - 16. 00 hod.
  5. 5.osobní podání: ve vstupní hale školy  dne 11. 5. 2020 mezi 8. 00 – 12. 00 a 12.30 - 16. 00 hod. tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí i originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování (tato povinnost se netýká dětí, které budou plnit  povinné předškolní vzdělávání, to znamená že dovrší v následujícím školním roce tedy od 1.9.2021 do 31.8.2022 - 6 let a v následujícím školním roce  nastupují do ZŠ (bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou mít odklad školní docházky) a  také kopii rodného listu dítěte. V tomto případě Vám potvrdíme přijetí žádosti e-mailem.

 

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

Do každé zvolené mateřské školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Odevzdávejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem uvedeným v pravém horním rohu žádosti. 

 

Osobní zápis do naší mateřské školy proběhne v úterý 11. května 2021, od 8. 00 - 16.00 hod. 

V tento den budeme od rodičů, ve vstupní hale školy, osobně přijímat přihlášky vytištěné ze systému Statutárního města Liberec. U zápisu je třeba ověřit údaje o dítěti, doneste si s sebou výše uvedené dokumenty.

U zápisu není nutná účast dítěte.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů, po tuto dobu bude správní řízení přerušeno. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, bude správní řízení usnesením zastaveno.

 

Vyhodnocování žádostí:

 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne:

14. 5. 2021 od 8.00 do 10.00 hodin v budově mateřské školy, kancelář ředitelky


Těšíme se na setkání s Vámi v naší mateřské škole. Usmívající se

 POZOR! Vzhledem k preventivním opatřením (zamezení šíření koronaviru) se může způsob přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání změnit!!!

vyvěšeno dne: 8. 3. 2021, 12:43

aktualizace: 29. 4. 2021

 Připojené dokumenty

Směrnice pro přijímání dětí do MŠ, Kritéria pro školní rok 2

copyright © MŠ Rolnička 2016